Opublikowane pliki gerber PCB, aktualizacje prototypów

Opublikowaliśmy pierwszą wersję plików gerber PCB płyty głównej notebooka w naszym repozytorium GitLab!

Inżynierowie odpowiedzialni za projekt wykorzystali do jego wykonania oprogramowanie Mentor Xpedition i za kilka tygodni opublikujemy ich oryginalne źródła PCB, z których zostały wyeksportowane pliki gerber. Przyczyną opóźnienia w publikacji źródeł jest fakt, że symulacje PCB nadal są wykonywane i do tego czasu źródła – a co za tym idzie pliki gerber – mogą ulec zmianie. Symulacja PCB, która została pomyślnie sfinansowana z poprzedniej kampanii darowizn, jest obecnie finalizowana. Ponieważ nikt w naszym stowarzyszeniu nie dysponuje odpowiednimi narzędziami, ACube Systems zajmuje się nadzorowaniem całego procesu przeglądu za nas.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że udostępnianie plików źródłowych stworzonych przy użyciu prawnie zastrzeżonego oprogramowania nie jest idealnym rozwiązaniem, dlatego też badamy, w jaki sposób moglibyśmy udostępnić źródła PCB dla otwartego oprogramowania KiCad. Pierwszą próbą, którą testujemy, jest załadowanie źródeł Mentor Xpedition za pomocą oprogramowania Altium do projektowania PCB, a następnie przekonwertowanie źródeł do Kicad. Szukamy ochotników, którzy mogliby nam pomóc w procesie tłumaczenia źródeł.

Podczas interakcji z ACube w sprawie procesu symulacji, stanęliśmy przed faktem, że ustne porozumienie, które zawarliśmy w sprawie kosztów prototypowania, pochodziło z połowy 2017 roku, a świat przeszedł wielkie zmiany. Wtedy szacowali oni całkowity koszt na 10.500 euro, na który składało się pierwsze 3000 euro na początkowe wyposażenie oraz 1500 euro na każdą prototypową płytę główną, pomnożone przez 5 płyt głównych. Jednak po wyszczególnieniu i uaktualnieniu wszystkich zaangażowanych kosztów przy użyciu dzisiejszych notowań rynkowych, okazuje się, że większość kosztów komponentów wzrosła od tego czasu, być może z powodu pandemii, kto wie. Weźmy na przykład procesor NXP T2080, od 2017 roku jego cena po prostu podskoczyła, a większość innych komponentów również podniosła swoją cenę. Szeroko dyskutowaliśmy z ACube Systems, początkowe wyposażenie to nadal 3000 €, ale ostateczny koszt każdej prototypowej płyty głównej wzrósł do 3000 €, podwajając początkowo szacowaną cenę sprzed 4 lat.

Ze względu na ten drastyczny wzrost kosztów produkcji zdecydowaliśmy się wykonać tylko 3 działające prototypy, co daje kwotę 9000 €. Do tego dodajemy kolejne 500 € na wykonanie atrapy (niedziałającej płytki), wydrukowanej z dwuwarstwowej płytki PCB i z prawidłowo zamontowanymi wszystkimi elementami mechanicznymi. Celem takiej atrapy jest zapewnienie, że działające prototypy, które zostaną wyprodukowane później, będą mechanicznie pasować do Slimbooka Eclipse. W rezultacie, cel kampanii zostanie zwiększony do 12.500 €.

Obecnie badamy wpływ zwiększonych kosztów produkcji na produkt końcowy, ale jak na razie nie mamy odpowiedzi. Będziemy informować Państwa na bieżąco, jak tylko uzyskamy wiarygodne szacunki.

PCB gerber files published, Updates on the Prototypes

We have published the first version of the gerber files of the notebook motherboard PCB on our GitLab repository!

The engineers in charge of the design used the software Mentor Xpedition to carry out the design, and in a couple of weeks we will publish their original sources of the PCB from which the gerber files were exported. The cause of the delay in the publication of the sources is because the PCB simulations still are being performed, and until then the sources -and consequently the gerber files- might change. The simulation of the PCB that was successfully financed with the previous donation campaign is currently being finalized. As nobody in our association has the required tools, ACube Systems is taking care of supervising the entire review process for us.

We are perfectly aware that providing source files created with proprietary software is not ideal, therefore we are investigating how we could provide the PCB sources for the Open Source KiCad software. A first attempt we are testing is to load the Mentor Xpedition sources using the PCB Design Software Altium, and from there, convert the source to Kicad. We are looking for volunteers that could help us in the source translation process.

While interacting with ACube on the simulation process, we were faced with the fact that the verbal agreement we made on the prototyping costs dated back to mid-2017 and the world went through great changes. Back then, they estimated a total cost of €10.500, consisting of a first € 3000 for the initial equipment, and € 1500 for each prototype motherboard, multiplied by 5 motherboards. However, after detailing and updating all involved costs using today’s market quotations, it appears clear that most of the components costs have increased since then, maybe because of the pandemic, who knows. Take for example the NXP T2080 CPU, since 2017 its price has simply dubled, and most of the other components have increased their price too. We discussed extensively with ACube Systems, the initial equipment is still € 3000, but the final cost of each prototype motherboard has increased to € 3000, doubling the initially estimated price of 4 years ago.

Because of this dramatic increase in the production cost we decided to make 3 working prototypes only, that makes € 9000. On top of these we add another € 500 to make a dummy board (not working board), printed with a two layers PCB and all mechanical components correctly mounted. The scope of such a dummy board is to ensure that the working prototypes that will be produced later will mechanically fit in the Slimbook Eclipse. As a result, the ongoing campaign goal will be increased to € 12.500.

We are currently investigating the impact of the increased production costs to the final product, but we do not have an answer so far. We will keep you informed as soon as we have a reliable estimation.

PCB Design nearly complete, preparing for the next campaign aimed at working prototypes

The campaign aimed at the “Fast simulations bus” is nearly complete, and we will receive the resulting PCB design before the end of 2020. As soon as we have reviewed it, we will publish it in our GitLab repository. Here a screenshot with the PCB design currently being finalized.

our PowerPC Notebook Motherboard design screenshot from Mentor Xpedition

Similarly to what we did for the current campaign, the next donation campaign for financing the “Production of five working prototypes” will start as soon as the current campaign will reach its end. In coordination with ACube Systems, we fixed the cost of the five prototypes to 10.500 euros, and we aim at delivering them during late Spring 2021.

Freedesktop-sdk for PPC64 Big Endian Compiled!

We have patched freedeskop-sdk to compile perfectly on PPC64 so now we are preparing, according with Freedesktop-sdk teams, the merge requests to send to the mainline repository.

So we have successfully compiled 432 packages that it involves even the last version of go lang.

We thanks OSU Open Source Lab and OpenPower Foundation to provide us a Power9 VM with 8 cores and 16GB of RAM that permit us to compile Freedesktop-sdk for PPC64.

Now thanks to OpenPOWER@UNICAMP we have a Power8 VM to recompile freedesktop-sdk for PPC64 in Continuous Integration for gitlab freedesktop-sdk pipeline.

As Flatpak binary is running on Debian 10 PPC64 Big Endian and need the Freedesktop-dsk layer to prepare the flatpak packages starting from hundreds of manifests, now we are a step closer to see flatpak packages prepared for PPC64 .

Eureka! Abbiamo il layout della Board! 15 giorni per donare 3660 euro rimanenti.

Siamo felici di condividere con tutti i donatori e chi ci segue il Layout della scheda madre del nostro PPC64 Notebook Motherboard!

Il design del nostro layout della scheda è progettato su misura per inserirsi all’interno del corpo dello Slimbook Eclipse. La progettazione del PCB è attualmente in lavorazione con Mentor Xpedition.

In September 2020 we have published on our gitlab repository the Orcad source file with the latest version (v0.6) of the Electrical Schematics, you can go more deep on these board layout starting from the Orcad source.

Nel settembre 2020 abbiamo pubblicato sul nostro repository gitlab il file sorgente Orcad con l’ultima versione (v0.6) dello Schema Elettrico. Partendo dal sorgente dello Schema Elettrico è possibile mappare tutti i componenti presenti nel Layout.

Open Hardware PowerPC Notebook Board Layout per Slimbook Eclipse Body – Sopra
Open Hardware PowerPC Notebook Board Layout per Slimbook Eclipse Body – Sotto

Il termine provvisorio per la Fase 1B è il 2 novembre, quindi rimangono due settimane per donare i restanti 3660 euro. Se raggiungeremo l’obiettivo, il PCB con la simulazione del bus SI dovrebbe essere pronto per la fine di novembre.

In questo caso nel Dicembre 2020 lavoreremo alla produzione dei Prototipi insieme alla Campagna di Donazione Prototipi.

Dobbiamo dare un nome alla scheda madre, i suggerimenti rimangono ancora aperti qualche giorno in più sul nostro forum

Eureka! Here we have the Board layout! 15 days to donate 3660 euro left.

We are happy to share to all the donors and followers the Board Layout of our PPC64 Notebook Motherboard!!!

The design of our board layout is meant to fit inside the Slimbook Eclipse body. The PCB Design which is currently being worked on using Mentor Xpedition.

In September 2020 we have published on our gitlab repository the Orcad source file with the latest version (v0.6) of the Electrical Schematics, you can go more deep on these board layout starting from the Orcad source.

Open Hardware PowerPC Notebook Board Layout for Slimbook Eclipse Body – TOP
Open Hardware PowerPC Notebook Board Layout for Slimbook Eclipse Body – BOTTOM

The tentative deadline for Phase1B is 2th November so there are two weeks left to donate the remaining 3660 euros. If we will reach the goal, the PCB with SI bus simulation should be ready by the end of November.

In this case in December 2020 we will work on production of the Prototypes together with the Prototypes Donation Campaign.

We have to give a name to the motherboard, suggestions still remain open few days more on our forum

Prolungamento scadenza campagna donazioni per il PCB e novità scheda madre

Siamo vicini al 50% dell’obiettivo della campagna Donazione PCB e ringraziamo ciascuno di voi che avete permesso di raggiungere ciò che molti pensavano fosse impossibile, “la chiave di ciò che fate è nel cuore di ciò in cui credete” (cit. Mario Luis Rodriguez Cobos) Come chiunque altro, la maggior parte dei volontari, collaboratori e donatori coinvolti nel nostro progetto, tutti abbiamo avuto un impatto molto negativo dal covid-19 che porta a un forte rallentamento del tasso di donazione.

Immagine di Gerd Altmann di Pixabay

D’altra parte, molte persone stanno approfittando dell’opportunità dell’ essere bloccati nelle loro case per trascorrere più tempo con le loro famiglie, con i loro hobby e sviluppare le loro aspirazioni . Per molti, significava dedicare più tempo a pensare, sviluppare e utilizzare il software Open Source, grazie alla libertà di eseguire, copiare, distribuire, studiare, personalizzare e migliorare il proprio software. Per altri, significava avere più tempo per lo sviluppo di hardware open source, progettazione degli aspetti meccanici open source e altre importanti attività sociali, culturali, scientifiche e, infine, restituirli gratuitamente alla comunità Tuttavia, l’impatto finanziario della situazione ha comportato avere meno liquidità a disposizione, altre sono le priorità attuali della nostra vita. Dopo alcune discussioni interne al nostro gruppo, abbiamo deciso di posticipare la scadenza della campagna di donazione al 30 giugno2020 , sperando che saremo presto in pista, e nel frattempo cercheremo di fare del nostro meglio per portare avanti il ​​progetto.

Prossimo round del diagramma a blocchi e degli schemi elettrici aggiornati

Da gennaio, abbiamo trasferito a ACube Systems 8500 euro (circa 9200 USD), quindi il design è in corso da un po ‘di tempo.

Recentemente abbiamo ricevuto dagli ingegneri una nuova revisione degli schemi elettrici che tiene conto dei recenti sviluppi ed è attualmente in fase di valutazione prima della sua pubblicazione, molto probabilmente tra circa una settimana.

Tra una serie di revisioni minori, abbiamo aggiornato lo switch PCIe Pericom dal precedente modello PI7C9X2G608GP al più potente PI7C9X2G612GP che offre 12 lane anziché 8 lane. Questo switch collega la scheda madre alla scheda I / o di espansione Eclipse tramite una PCIe e consente di pilotare la porta Ethernet basata sul chip Realtek RTL8111F , il lettore di schede SD basato su Realtek RTS571x e di collegare due porte USB3. 

La nuova revisione degli schemi porta anche un hub USB 2.0 aggiuntivo gestito da MicroChip USB2514 che verrà collegato a una delle porte USB 2.0 T2080. A questo hub USB, collegheremo la matrice tastiera SK5126 e con un lettore di schede SD controllato da Realtek RTS571x della scheda I / O di espansione Eclipse e con M2 WLAN e M2 LTE.

Il microchip Ethernet Transceive KSZ9031 è ancora presente dalla revisione precedente ed è collegato tramite la porta RGMII0 del T2080 usando un’intestazione a 8 pin.

Una porta MicroSD sarà collegata direttamente all’interfaccia del controller eSDHC T2080.

Di seguito il nuovo diagramma a blocchi aggiornato.

Schema a blocchi di aprile 2020 della scheda madre del notebook PowerPC Open Hardware

Nel complesso, le suddette modifiche consentono di ridurre il numero di componenti nella scheda madre, ridurranno i costi di produzione ed i tempi di debug.

Unreal Engine PowerPC64 Progressi per la compilazione

Di recente, nuovi collaboratori hanno aderito alle attività in corso e stanno aiutando il progetto laptop e altre attività collaterali nella nostra associazione. Ad esempio, grazie a queste recenti collaborazioni abbiamo progredito nella compilazione di Unreal Engine su PowerPC 64 Big Endian, un ottimo software su cui stiamo lavorando per farlo funzionare sul nostro notebook.

Pezzo di schermata con download e build di clang

Il primo passo è creare una toolchain clang necessario allo script del builder Engine. Solo perché una toolchain PowerPC non è disponibile dal repository Epic, dobbiamo costruircela da soli.

Lo script principale che fa tutto il lavoro è build_linux_toolchain.sh situato nel percorso Engine / Build / BatchFiles / Linux / Toolchain / DockerOnWindows / build_linux_toolchain.

Basato sul ramo ppc64le, questo script scarica e costruisce gcc 9.2.0 tramite crosstool-ng e poi fa lo stesso per clang. La nostra versione di riferimento è 8.0.1 dal repository git ufficiale https://github.com/llvm/llvm-project.git.

Abbiamo qualche problema durante la copia finale della toolchain, quando le librerie gcc e clang vengono spostate su un percorso comune (sysroot). Dopo questa azione, i binari all’interno di sysroot ottengono un errore di segmentazione.

Puoi trovare la nostra filiale fork e ppc64 qui https://github.com/robyinno/UnrealEngine/tree/4.23-ppc64 (per accedervi devi accettare Epic Games EULA ). Abbiamo creato un wiki correlato UnrealEnginePPC64 Wiki 

Se ti piace collaborare puoi contattarci .


Infine, incoraggiamo chiunque di voi a donare alla campagna per mantenere attivo il progetto e pubblicizzare la campagna su tutti i social media.