Postęp w projektowaniu PCB i oprogramowaniuAktualizacje schematów są transponowane do projektu płytki drukowanej

W lutym projektant przeanalizował przełącznik pakietów Pericom PI7C9X2G608GP PCIe przy bezpośrednim wsparciu personelu Pericom. Teraz przełącznik pakietów Pericom PCIe jest w pełni przetestowany i wszystkie niezbędne ustawienia zostały zakończone, więc projektant zakończył dołączanie wszystkich wymaganych informacji do zaktualizowanej wersji schematów i zaczyna rozwikływać PCB.

Projektant zaktualizował połączenia SerDes zgodnie z naszymi sugestiami, biorąc pod uwagę dostarczone przez nas notatki, więc wkrótce pojawi się nowa wersja schematów.

  1. render powerpc notebook

    Donation Campaign for PCB design of the PowerPC Notebook motherboard

    €12,592.16 donated of €19,000.00 goal

Arctic-Fox 27.10.1 PPC64 w naszym Repo

Główny kontrybutor Arctic-Fox – Riccardo Mottola – członek naszego stowarzyszenia Power Progress Community – wydał nowa wersję 27.10.1+b0 która skompilowaliśmy i dodaliśmy paczki do naszego Debian PPC64 repo. Riccardo powiedział: “Session Store, kod znacznie poprawiony w porównaniu do poprzednich wersji, ulepszenia wydajności zarówno silnika HTML, jak i nowego systemu kompilacji importowanego z Firefoksa. To wydanie jest zdecydowanie lepszym ulepszeniem w porównaniu do wersji 27.9.19 na samym początku”.

Arctic-Fox 27.10.1 PPC64 uruchomiony na T2080-RDB, to jest ten samy procesor na którym będzie w przyszłości działał nasz notebook.

Repozyterium przeniesione do naszej grupy Power Progress Community GitLab.

Stworzyliśmy grupę Gitlab o nazwie Power Progress Community i przenieśliśmy wszystkie nasze repozytoria gitlab pod https://gitlab.com/power-progress-community. Ważne jest, aby wiedzieć, że wszystkie adresy URL uległy zmianie i każde sklonowane repozytorium musi zostać ponownie bazowane. Jeśli sklonowałeś nasze repozytoria, powinieneś zaktualizować git remote origin.

Praca nad silnikiem Unreal Engine dla PowerPC64 Big Endian

Pracujemy nad portem UnrealEngine (UE) do PowerPC 64 Big Endian. Zaczęliśmy od opracowania wersji PowerPC64 Little Endian (PPC64le) i obecnie próbujemy skompilować źródła. Oryginalny port PPC64le dla UE 4.23 został opracowany przez Elvisa Dowsona i Raptor Engineering i można go znaleźć na stronie https://github.com/edowson/UnrealEngine/tree/4.23-ppc64le. Dostęp do źródeł UE4 wymaga zaakceptowania umowy EULA Epic Games, jak opisano w https://www.unrealengine.com/en-US/ue4-on-github.

Zmodyfikowaliśmy oryginalne skrypty w celu kompilacji dla PPC64 Big Endian, ale do tej pory nadal musimy rozwiązać wiele błędów przed wygenerowaniem działającego pliku binarnego. Nasz fork i gałąź ppc64 można znaleźć tutaj https://github.com/robyinno/UnrealEngine/tree/4.23-ppc64 (aby uzyskać dostęp należy zaakceptować umowę licencyjną Epic Games). Budujemy źródła przy użyciu maszyny wirtualnej Power9 dostarczanej przez Open OSU i OpenPower Foundation, a także na naszym zestawie deweloperskim NXP T2080-RDB przy użyciu niestabilnej wersji Debian PPC64 SID. Jeśli chcesz pomóc nam w naprawie błędów kompilacji, możesz zacząć od naszej UnrealEnginePPC64 Wiki, proszę skontaktuj się z nami.

Zrzut ekranu z trwającej kompilacji Unreal Engine na naszym zestawie deweloperskim NXP T2080-RDB, który ma ten sam procesor PPC64 Big Endian co nasz przyszły notebook.Progress on PCB Design and on Software

Updates on Schematics are being transposed to the PCB design

In February the designer analyzed the Pericom PI7C9X2G608GP PCIe Packet Switch with the direct support of Pericom staff. Now, the Pericom PCIe Packet Switch is fully tested and all the needed setup is completed, so the designer has completed the inclusion of  all required information in the updated version of the schematics and is starting to unravel the PCB. 

The designer has updated the SerDes connections following our suggestions taking into account the notes we have provided, so a new version of the schematics is expected soon.

  1. render powerpc notebook

    Donation Campaign for PCB design of the PowerPC Notebook motherboard

    €12,592.16 donated of €19,000.00 goal

Arctic-Fox 27.10.1 PPC64 in our Repo

The main contributor to Arctic-Fox – Riccardo Mottola – member of our Power Progress Community association – has released the new version 27.10.1+b0 that we have compiled and packaged in our Debian PPC64 repo. Riccardo says: “Session Store, code greatly improved compared to past releases, performance improvements in both the html engine as well as a new build system imported from Firefox. This release is definitely a great improvement compared to 27.9.19 right at start”

Arctic-Fox 27.10.1 PPC64 running on our T2080-RDB, that has the same processor as our future notebook.

Repository moved to our Power Progress Community GitLab group.

We have created a Gitlab group called Power Progress Community and we moved all our gitlab repositories under https://gitlab.com/power-progress-community. What is important to know is that all URLs have changed and any cloned repository must be rebased. If you have cloned our repositories you should update git remote origin.

Working on Unreal Engine for PowerPC64 Big Endian

We are working on a port of UnrealEngine (UE) to PowerPC 64 Big Endian. We started by forking the PowerPC64 Little Endian (PPC64le) version and we are currently trying to compile the sources. The original PPC64le port for UE 4.23 was developed by Elvis Dowson and Raptor Engineering and can be found at https://github.com/edowson/UnrealEngine/tree/4.23-ppc64le. Access to the UE4 sources requires accepting the Epic Games EULA as described in https://www.unrealengine.com/en-US/ue4-on-github.

We have  modified the original scripts to compile for PPC64 Big Endian but so far, we still have to solve multiple errors leading before being able to generate a working binary. You can find our fork and ppc64 branch here https://github.com/robyinno/UnrealEngine/tree/4.23-ppc64 ( to access it you need to accept Epic Games EULA). We are building the source using both a Power9 virtual machine provided by Open OSU and OpenPower Foundation, as well as on our NXP T2080-RDB development kit using Debian PPC64 SID unstable. If you want to help us on fixing the compilation errors, you can start from our UnrealEnginePPC64 Wiki, please contact us.

A screenshot of the ongoing compilation of Unreal Engine on our NXP T2080-RDB developer kit, that has the same PPC64 Big Endian CPU of our future notebook.